Co robimy

Świetlica środowiskowa

W marcu 2012 r. otwarliśmy świetlicę środowiskową ,,Dzieci Świętej Rity”, dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych i niewydolnych wychowawczo. Opieką objęliśmy około trzydzieścioro dzieci w wieku od 7 do 15 lat. Celem działalności świetlicy jest wyrównywanie szans edukacyjnych najmłodszych, które mają ogromne problemy w nauce, rozwijanie ich zainteresowań muzycznych, plastycznych, informatycznych i sportowych oraz kształcenie prawidłowych postaw moralnych i społecznych w oparciu o chrześcijański system wartości.

Zajęcia prowadzone są przez wolontariuszy, którymi są zarówno pedagodzy z wieloletnim stażem, jak i osoby młode, chętne do pracy. Nasi podopieczni otrzymują podczas zajęć posiłek. W razie potrzeby wspomagamy materialnie i duchowo ich rodziny. Uczestnictwo w zajęciach jest bezpłatne. Pomoc materialna dla rodzin dotkniętych ubóstwem i matek samotnie wychowujących dzieci

Pod naszą opieką znajduje się wiele matek samotnie wychowujących dzieci i rodzin dotkniętych ubóstwem i różnego rodzaju dysfunkcjami (bezrobocie, alkoholizm, przemoc w rodzinie itp.). Niektóre z tych rodzin znajdują się w skrajnej nędzy. Udzielamy im nie tylko pomocy materialnej, ale przede wszystkim niesiemy im Ewangelię. Dzielimy się z nimi nie tylko "chlebem", ale również doświadczeniem wiary w Jezusa Chrystusa. Owocem naszej ewangelizacji jest często przyjmowanie chrztu przez dzieci oraz dorosłych.

Wyprawka szkolna 2012/2013

Końcówka wakacji 2012. Licząc na ludzką ofiarność, podjęliśmy akcję kompletowania wyprawek szkolnych dla najbardziej potrzebujących. Zeszyty, bloki, kredki, farbki, pisaki, różne inne przybory, a przede wszystkim kosztowne podręczniki czyli wszystko, co może się przydać w szkole a co trafi do dzieci z najuboższych rodzin, którym opiekuje się nasza Fundacja.

Pomoc osobom bezdomnym

Trudna sytuacja ekonomiczna, bezrobocie, szybkie tempo życia, brak umiejętności radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych, utrata pracy, rozpad rodziny, choroba, opuszczenie przez bliskich oraz wiele innych czynników ma wpływ na to, że coraz więcej ludzi znajduje się na marginesie życia społecznego bez dachu nad głową, w skrajnym ubóstwie.
Dlatego od lutego 2012 r. organizujemy spotkania w noclegowni w Gliwicach dla osób bezdomnych. Dostarczamy im nie tylko potrzebną żywność i odzież, ale staramy się także podnieść ich na duchu poprzez prowadzoną ewangelizację. Pomagamy w załatwieniu spraw urzędowych, a także organizujemy transport na leczenie w specjalistycznych ośrodkach dla uzależnionych. Organizujemy również spotkania otwarte w Noclegowni i w Schronisku im. Świętego Brata Alberta w Gliwicach, na których staramy się nieść tym ludziom nadzieję na przyszłość, a naszą obecnością dawać dowód naszej z nimi solidarności. Poprzez nasze działanie, mówienie, czasem tylko milczenie i słuchanie oraz wspólnie spędzony czas, pragniemy zakorzenić w świadomości bezdomnych przekonanie o naszej bliskości i trosce o ich los wynikającej z miłości do bliźniego. Pragniemy aby choć na chwilę mogli zapomnieć o przeżywanym codziennie uczuciu odrzucenia i bycia niepotrzebnym.